Category

Tjänster

Utredningar

Verksamhetens effekter på miljön i samband med ny verksamhet eller utvidgat tillstånd. Det kan gälla karaktärisering av lakvatten, industriavlopp, slam och riskbedömning av recipienter. Det kan även gälla bedömning och klassificering av förorenad mark och schaktmassor. Karaktärisering
Läs mer

Uppdragsutbildningar

Greeta kan ge allt mellan kortare föreläsningar till utbildningsdagar i ämnen som rör biologi, ekosystem, miljöeffekter, hur miljöcertifiering går till och introducering i miljöjuridik. GreeTA har en magisterexamen i biologi och en doktorsexamen i miljövetenskap samt diaktik och pedag
Läs mer

Provtagningsprogram och utsläppskriterier

Provtagningsprogram och utsläppskriterier. Verksamhetsutövaren ska själv föreslå provtagningsprogram, analysparametrar och gräns/riktvärden för utsläpp. Dessa värden måste ses med hänsyn till platsen och recipienten. En utredning ska väga in vilka ämnen och i vilka halter ämnena förek
Läs mer

Våtmarker – design och funktionskontroll

Våtmarker som fungerar som kvävefällor i jordbrukslandskapet och konstruerade och anpassade våtmarker för att rena dagvatten och lakvatten är en växande teknik som är mycket kostnadseffektiv. Vassbäddar med vertikala flöden har också visat sig vara effektiva för att syresätta vattnet,
Läs mer

Kompostering – process och kontroll

Hur bygger man en kompost som fungerar? Hur ska materialet blandas för att processen ska komma igång? Hur ska processen övervakas? Vilka kriterier gäller för en färdig kompost? Dessa frågor och andra som du har kan du få svar på. Med noggrannhet och omsorg så kan en bra kompostprocess
Läs mer

Egenkontroll, Miljörapporter och Miljöcertifiering

Egenkontroll, Miljörapporter och Miljöcertifiering Varje företag eller kommun som har tillstånd enligt miljöbalken kap 9 ska bedriva egenkontroll. Det innebär bra rutinbeskrivning och dokumentation. Om verksamheten är kvalitet och miljöcertifierad kan dokumentationen ingå i den. Dessa
Läs mer